Stadgar

 

 

§   1               Föreningens namn


Föreningens namn är Ghost Town Cruisers ideell förening

 

§   2               Syfte


Föreningens syfte är att främja intresset för amerikanska bilar, verka för en god kamratanda samt engagera hela medlemsfamiljen.

 

§   3               Medlemskap


Medlemskap i föreningen kan sökas av var och en med genuint intresse för amerikanska bilar. 

Att ej äga en amerikansk bil är inget hinder för medlemskap, bara man främjar föreningens syfte.

Styrelsen, som har sitt säte i Sandviken, beslutar om medlemskap.

Varje medlem (familj) har en röst. Medlem har ej rätt att rösta via ombud (fullmakt).

 

§   4               Utträde


Medlem kan begära utträde ur föreningen. Sådan önskan skall skriftligen framföras av medlemmen. Beslut om utträde fattas av styrelsen.

 

§   5               Uteslutning
 

Medlem som på ett påtagligt sätt motverkar föreningens syfte kan uteslutas ur föreningen. Beslut om detta fattas av styrelsen. Om medlemmen så yrkar, hänskjuts frågan till medlemsmöte för avgörande.

 

§   6               Medlemsavgift
 

Medlemsavgift för verksamhetsåret fastställes av årsmötet och skall erläggas före 31 december.

Medlem som inte erlägger beslutad medlemsavgift inom fastställd tid kan uteslutas ur föreningen.

Beslut om detta fattas av styrelsen.

 

§   7               Årsmöte, styrelse mm
 

Föreningens organ är årsmötet, medlemsmöten och styrelsen. Högsta beslutande organ är årsmötet.

Verkställande organ är styrelsen. 


Årsmötet utser styrelse bestående av 3 till 9 ledamöter, nämligen ordförande, kassör samt ytterligare 1 till 7 ledamöter.

Övrig konstituering sker inom styrelsen.


 

Vid lika röstetal i någon av föreningens organ är ordförandens röst utslagsgivande.

 

Årsmötet utser 1 till 2 revisorer samt eventuellt 1 ersättare.

 

Årsmötet utser 2 till 3 valberedare. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt beslut.

 

Mandattiden för ordförande och kassör är två år, vilket skall påbörjas vid olika årsmöten. Mandattiden för övriga är två år.

 

Årsmöte eller medlemsmöte kan utse olika arbetsgrupper inom föreningen. Dessa arbetsgrupper utses för tidsbestämd period,
dock längst till nästkommande årsmöte.


Arbetsgruppernas ledamöter är inför styrelsen ansvariga för sitt uppdrag.

 

Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst halva styrelsen så yrkar. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande

 

§   8               Ärenden på årsmötet
 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 

1                         Fastställande av röstlängd för mötet
 

2                         Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 

3                         Fastställande av dagordning
 

4                         Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 

5                         Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 

6                         Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret
 

7                         Revisionsberättelse
 

8                         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 

9                         Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust
 

10                      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

verksamhets-/räkenskapsåret
 

11                      Val av styrelseledamöter
 

12                      Val av revisorer
 

13                      Val av valberedning
 

14                      Fastställande av medlemsavgift
 

15                      Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner eller frågor
 

16                      Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen

 

§   9               Firmateckning
 

Firma tecknas av ordförande och kassör två i förening.

 

§ 10               Räkenskapsår – årsredovisning
 

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning skall senast den 1 februari överlämnas till revisorerna.

 

§ 11               Revision
 

Revisorerna har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, föreningsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Revisorerna skall granska föreningens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

§   12             Grunder till fördelning av föreningens eventuella vinst
 

Föreningens eventuella vinst skall föras i ny räkning eller fonderas.

 

§   13             Uppföljning och utvärdering
 

Styrelsen skall se till att en systematisk uppföljning sker av verksamheten och att en utvärdering görs inför varje årsmöte samt vid annan tidpunkt föreningsmöte eller styrelse så beslutar.

 

Extra medlemsmöte skall hållas när styrelsen, revisor eller minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna så begär det.

 

§   14             Tidpunkt för årsmötet
 

Årsmötet skall hållas före april månads utgång på plats styrelsen bestämmer.

Kallelse skall ske tidigast 4 veckor senast 2 veckor före ordinarie årsmöte och 1 vecka före extra medlemsmöte. Kallelse anslås endast på föreningens hemsida.

 

§   15             Förslag till ärenden att behandla på årsmötet
 

Såväl medlem som styrelse får avge förslag som behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

§   16             Ändringar av stadgar
 

För ändring av stadgar fodras två beslut på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Det skall vara minst en månad mellan mötena.

 

§   17             Ansvar
 

Föreningen själv ansvarar med sina tillgångar för föreningens åtaganden och skulder, utan ansvar för föreningens enskilda medlemmar eller styrelseledamöter.

 

§   18             Upplösning av föreningen
 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst ¾ av avtalet avgivna röster. Om föreningen upphör skall eventuella tillgångar fördelas mellan aktuella medlemmar och i förhållande till dess medlemstid, på så sätt årsmötet beslutar.